Funkcijas

2009.gada 24.jūlijā Nolikums Nr. 20
Daugavpilī (protokols Nr. 5., 34.&, lēmums Nr.85)

Izdots pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 8.punktu

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Daugavpils novada domes
21.01.2010. lēmumu Nr.101
10.02.2011. lēmumu Nr. 205
24.02.2011. lēmumu Nr. 308
17.05.2012. lēmumu Nr.455
28.12.2017. lēmumu Nr.27

BIĶERNIEKU PAGASTA PĀRVALDES

NOLIKUMS

II. Iestādes funkcijas, uzdevumi un kompetence

2.1. Iestāde nodrošina Pašvaldības autonomo funkciju, kā arī ar citiem likumiem un lēmumiem Pašvaldībai uzdoto funkciju izpildes organizāciju pagastā .
2.2. Lai nodrošinātu autonomo funkciju izpildi, Iestāde veic šādus uzdevumus pagasta teritorijā:
2.2.1.organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.05.2012. lēmumu Nr. 455, stājas spēkā ar 17.05.2012.)
2.2.2. gādā par pagasta teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole);
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.05.2012. lēmumu Nr. 455, stājas spēkā ar 17.05.2012.)
2.2.2.1 apsaimnieko iestādes valdījumā nodoto nekustamo īpašumu;
(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.05.2012. lēmumu Nr. 455, stājas spēkā ar 17.05.2012.)
2.2.2.2 veic daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu līdz to nodošanai mājas īpašnieku noteiktam vai pašvaldības norīkotam apsaimniekotājam, nodrošinot dzīvojamās mājas uzturēšanas un pārvaldīšanas darbības atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.05.2012. lēmumu Nr. 455, stājas spēkā ar 17.05.2012.)
2.2.3. realizē domes noteikto politiku:
2.2.3.1. iedzīvotāju izglītības jomā,
2.2.3.2. kultūras jomā,
2.2.3.4. veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanā,
2.2.3.5. iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšanā,
2.2.3.6. izslēgts,
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.05.2012. lēmumu Nr. 455, stājas spēkā ar 17.05.2012.)
2.2.3.7. izslēgts,
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.12.2017. lēmumu Nr. 27, stājas spēkā ar 01.01.2018.)
2.2.3.8. sniedzot palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā,
2.2.3.9. rūpējoties par bezdarba samazināšanu,
2.2.3.10. sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, žūpības un netiklības apkarošanā,
2.2.3.11. attiecībā uz pašvaldības teritorijas plānojumā zemes izmantošanas un apbūves kārtības noteikšanu,
2.2.3.12. attiecībā uz publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu izmantošanu;
2.2.4. izslēgts;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.01.2010. lēmumu Nr.101)
2.2.5. savāc un sniedz domei valsts statistikai nepieciešamās ziņas;
2.2.6. piedalās civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā;
2.2.7. veic attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti;
2.2.8. organizē skolēnu pārvadājumus;
2.2.9. piedalās ugunsgrēku dzēšanā;
2.2.10. veic izmaksas sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā un nodrošina Sociālā dienesta darbiniekus ar darbavietu un transportu.
(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.05.2012. lēmumu Nr. 455, stājas spēkā ar 17.05.2012.)
2.2.1. Nodrošina Daugavpils novada domes doto pilnvarojumu un deleģējumu izpildi;
(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.05.2012. lēmumu Nr. 455, stājas spēkā ar 17.05.2012.)
2.3. Nodrošinot Pašvaldības funkciju izpildi Iestāde:
2.3.1. izsniedz izziņas un sniedz informāciju par Pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
2.3.2. pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota Pašvaldībai, kā arī domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par Pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, maksu par dzīvojamo telpu īri un apsaimniekošanu un maksājumus par nekustamā īpašuma nomu;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.05.2012. lēmumu Nr. 455, stājas spēkā ar 17.05.2012.)
2.3.3. pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no iedzīvotājiem un juridiskajām personām, organizē atbildes sagatavošanu iesniedzējiem;
2.3.4. nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem;
2.3.5. reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu un nodrošina personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā;
2.3.6. veic finansiālās un tehniskās darbības nodrošināšanu attiecībā uz šādām domes iestādēm:
– Biķernieku pamatskolu;
2.3.7. nodrošina publiskā interneta punktu darbību;
2.3.8 izslēgts,
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.12.2017. lēmumu Nr. 27, stājas spēkā ar 01.01.2018.)

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.05.2012. lēmumu Nr. 455, stājas spēkā ar 17.05.2012.)