Nekustamais īpašums

Daugavpils novada domē
mutiskā izsolē tiek pārdots
Nekustamais īpašums, „Biķernieki”, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads
Kadastra numurs: 44460010470
Platība: 0.12 ha m2
Sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4446 001 0470 0.12 ha platībā
ēka (veikals) ar kadastra apzīmējumu 4446 001 0470 001 58.8 m2 platībā
Apkārtne: Objekts atrodas viendzīvokļu dzīvojamo māju apbūves teritorijā, maģistra ceļa mala. Atrodas ~ 6.8 km attālumā no Naujenes ciemata un ~ 15.8 km attālumā no Daugavpils pilsētas robežas.
Sākotnējā cena: 1580 EUR
Nolikums

Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt atsavināmo objektu, iepazīties ar izsoles noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo nekustamo īpašumu Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils, 12. kabinetā, Daugavpils novada pašvaldības mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv, tālruņi uzziņām: Daugavpils novada domē - 65476827, 29412676, e-pasts: kornelija.gailite@dnd.lv, Biķernieku pagasta pārvaldē – 654 71503, 29165975.