Kontakti

BIĶERNIEKU PAGASTA PĀRVALDE
Reģ.Nr.:90000073677
Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads
VALSTS KASES norēķinu konts LV62TREL9812126002000
A/S SWEDBANK norēķinu konts LV93HABA0551028145124
A/S SEB banka norēķinu konts LV54UNLA0005011130607
www.bikerniekupag.lv
parvalde@bikerniekupag.lv
tālr. 65471503

Pagasta pārvalde iedzīvotājus pieņem:

 • pagasta pārvaldes vadītājs pieņem iedzīvotājus pirmdienās no plks. 9:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 18:00, trešdien no plks.8:00 līdz 12:00 pagasta pārvaldes ēkā Biķernieku ciemā;
 • pagasta pārvaldes administrācijas darbinieki savu amata pienākumu ietvaros pieņem apmeklētājus pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 17:00 pagasta pārvaldes ēkā Biķernieku ciemā;
 • bāriņtiesas locekle pieņem apmeklētājus pirmdienās  no plkst. 08:00 līdz 17:00 pagasta pārvaldes ēkā Biķernieku ciemā.

AMATPERSONAS

 • Pārvaldes vadītaja: Mārīte Daņilova, tālr. 65431805
 • Galvenā grāmatvede: Rita Savčenko, tālr. 65431818
 • Komunālās saimniecības vadītājs: Sergejs Andrejevs, tālr. 65431809
 • Kultūras nama vadītāja: Olga Pankova, talr. 65431807, 26293212
 • Bibliotēkas vadītāja: Veronika Andrejeva, tālr. 6531808
 • Pamatskolas direktors: Aleksejs Mackevičs, talr. 65822944
 • Sociālais darbinieks: Aleksandra Artikova, talr. 65431806

DARBINIEKI

 • Lietvedības pārzine: Inese Moisejeva, tālr. 65471503
 • Kasiere: Anna Benda, tālr. 65431819
 • Zemes lietu speciālists: Raimonds Užulis talr. 65431812, 65476843
 • Jaunatnes lietu speciāliste: Olga Pankova, tālr. 65431807; 26293212
 • Sporta pasākumu organizators: Ēriks Daņilovs, tālr. 28792253
 • Grāmatvede: Alla Romanova: 65431811
 • KOMUNĀLAIS DIENESTS
 • Kapsētu pārzine: Tatjana Aļeksejeva, tālr. 65431810

KULTŪRAS NAMS

 • Pasākumu organizatore, bērnu deju ansambļa “Smaids” vadītāja: Ināra Vasiļjeva, tālr. 65431807, 28780510

BIĶERNIEKU PAMATSKOLA

 • Sekretāre: Anita Zagorska, tālr. 65822944

DAUGAVPILS NOVADA VIŠĶU BĀRINTIESA

 • Bāriņtiesas locekle: Olga Gaidele, tālr. 65449070