NEKUATAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLE

 IZSOLE

 

2015. gada 20. oktobrī plkst. 9:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums „Opus”, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads, ar kadastra numuru  4446 001 0479, kas sastāv no zemes vienības   0.0768 ha platībā un ēkas (pasts) 87.1 m2 platībā un kas atrodas Biķernieku ciematā, Daugavpils novads Biķernieku pagastā,   apmēram  ~ 15 km attālumā no    Daugavpils pilsētas robežas uz zemes atrodas pastas ēka.

Objekta sākotnējā cena –  EUR 2300.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2015. gada 16. oktobrim  plkst. 15.00 Daugavpils novada domē 12. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), Rīgas ielā 2, Daugavpils, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00  un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes

(reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases

kods: TRELLV22.  Tālr. uzziņām:  654 76739,  29412676,

Biķernieku pagasta pārvaldē  654 71503; 28735652