Sociālais darbs

Daugavpils novada Sociālā dienesta sociālā darbinieka darbība

ar Biķernieku pagastā dzīvojošām personām

 1. Sniegt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus pašvaldības teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem
 2. Izveido datu bāzi par sociālās palīdzības saņēmējiem un sniegtās palīdzības apjomu
 3. Sadarbojas ar biedrību ,,Latvijas Sarkanais Krusts”  par palīdzību vistrūcīgākajam personām no Eiropas atbalsta fonda.
 4. Apkopo informāciju par humāno palīdzību un koordinē humānās palīdzības sadali pašvaldības teritorijā
 5. Sadarbojas ar valsts un pašvaldības institūcijām sociālās palīdzības un pakalpojumu jautājumu risināšanā
 6. Sadarbojas ar sabiedriskām organizācijām, ar citām juridiskām un fiziskām personām sociālās palīdzības un pakalpojumu sniegšanā
 7. Informē pašvaldības iedzīvotājus par to tiesībām uz sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem un tiesību realizācijas mehānismu
 8. Nodrošina grāmatvedības dokumentu noformēšanu sociālo pabalstu saņemšanai
 9. Sastāda un iesniedz attiecīgajām institūcijām noteiktajos termiņos pārskatus un atskaites
 10. Veic citus uzdevumus sociālās palīdzības un pakalpojumu jomā, kas saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu nodoti pašvaldības kompetencē
 •  darbs ar veciem ļaudīm un invalīdiem
 • darbs ar bērniem un jauniešiem
 • darbs ar ģimenēm
 • darbs ar bezdarbniekiem

 Saistošie noteikumi:

Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā
Par dzivokla pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā
Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils novada pašvaldibā

Daugavpils novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece Aleksandra Artikova  atbild par sociālo darbu, sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Biķernieku pagasta teritorijā.

Sociālā darbiniece: Aleksandra Artikova
Tālrunis:  65431806, mob. 26660861
E-pasts: aleksandra.artikova@bikerniekupag.lv
Adrese: Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads LV-5440

Darba laiks
Pirmdienā:                8.00 – 16.30                    Otrdienā:                   8.00 – 16.30
Trešdienā:                8.00 – 16.30                   Ceturtdienā:                8.00 – 16.30
Piektdienā:               8.00 –  16.30

Pieņemšanas laiks
Pirmdienā:8.00 – 16.30          Ceturtdiena: 8.00 – 16.30

Pusdienu pārtraukums: 12.00 – 12.30

Ar Daugavpils novada domes pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem var iepazīties novada mājas lapā: www.daugavpilsnovads.lv